Task By Classtune

โซลูชั่น
จุดประกายโดย: Patsuda Chuchottaworn เขียนเมื่อ 2016-10-04 09:53:10
การเรียนจากหนังสือแบบเรียนภายใต้ห้อง4เหลี่ยมเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอสำหรับปัจจุบันอีกต่อไป เพราะว่าการเรียนแบบนั้นอาจก่อให้เกิดความรู้พียงแค่ทฤษฎีด้านเดียว เนื่องจากพื้นฐานกระบวนการคิด วิเคราะห์ การพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กแต่ละคนมีไม่เท่ากัน บางคนเรียนรู้ได้ไวจากการสอนของครูผ่านหนังสือแบบเรียน บางคนต้องอาศัยจากการทำแบบฝึกหัดและอ่านทบทวน บางคนเรียนรู้ได้ดีและเข้าใจจากประสบการณ์จริง
 
การจะทำให้นักเรียนทุกคนเกิดการพัฒนาไปพร้อมๆกัน จึงเป็นเรื่องที่ครูต้องทำ เพื่อให้ผู้เรียนได้ประโยชน์สูงสุดโดยการเรียนรู้แบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการจึงเกิดขึ้น นั่นคือการให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการคิด วิเคราห์ แก้ปัญหา และมีส่วนร่วมในกิจกรรม ที่ถูกพัฒนามาจากศิลปวัฒนธรรม, ชีวิตประจำวันและสิ่งรอบๆตัวรวมเข้ากันกับเนื้อหาบทเรียนจึงเกิดขึ้น 
 
การจัดกิจกรรมภายในโรงเรียน ต้องอาศัยการทำงานร่วมกันของครูและบุคลากรภายในโรงเรียนหลายๆฝ่าย การสอนและงานต่างๆของครูที่มีอยู่ก็ยังคงต้องดำเนินต่อไป มันจึงเป็นเรื่องค่อนข้างยากสำหรับการติดต่อประสานจากแต่ละฝ่าย การแจกจ่ายงาน การเรียกประชุม, จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์, การจัดตกแต่งงานจากฝ่ายอาคารสถานที่ที่ต้องอาศัยการร่วมมือจากฝ่ายศิลปะ, การเตรียมอุปกรณ์เครื่องเสียงจากฝ่ายโสตและดนตรี ทุกอย่างดูยุ่งเหยิงไปหมด งานมักจะไปกองอยู่กับ ครูที่ได้รับภาระหน้าที่บ่อยๆโดยเลี่ยงไม่ได้ แน่นอนมันดูไม่ค่อยบันเทิงนัก เมื่อเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ซ้ำๆกัน เมื่อกิจกรรมจบลง ก็ย่อมต้องมีการวัดและประเมินผล ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ของนักเรียน การทำงานของครู
 
เมื่อต้องรับภาระหลายๆอย่างในคราวเดียวกัน Task By ClassTune จะช่วยให้งานที่ครูได้รับมอบหมายง่ายขึ้น ทำงานเป็นระบบ เมื่อมีงานด่วนหรือจัดกิจกรรมที่ต้องอาศัยการร่วมงาจากหลายๆฝ่าย มอบหมายงานได้เป็นรายบุคคล หรือหลายๆคน ได้พร้อมกัน
 
 
 
 
  • ช่วยให้การมอบหมาย และกระจายงานได้ทั่วถึง 
  • สามารถ มอบหมาย งานเป็นรายบุคคล หรือ หลายคนพร้อมกัน มีการแจ้งเตือนไปยัง โทรศัพท์ ,แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์ทันที
  • ผู้ที่ได้รับมอบหมายงาน สามารถอัพเดทสถานะการทำงาน ให้ผู้อื่นทราบ เพื่อดำเนินงานต่อได้สะดวกรวดเร็ว
  • ง่ายต่อการติดตามงาน และส่งมอบงานต่อถึงฝ่ายอื่นๆ
 
 
ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 022479898 ต่อ 87 หรืออีเมล์ marketing@optimus.co.th
 
Classtune powered in Thailand by Optimus (Thailand) Co., Ltd.
49/6 Soi.Boonchusri, Dindaeng Rd., Phayathai, Bangkok 10400
Email : marketing@optimus.co.th   
Facebook : OptimusThailand

ดาวน์โหลดเอกสาร

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

For more information, feel free to contact us at 0-22479898 Ext 87,
E-Mail: marketing@optimus.co.th; Twitter: @optimus_th; Facebook: optimusthailand