ข่าวประชาสัมพันธ์ - LineUps

 

 

 

วันที่
หัวข้อ

 
2016-08-04

[LineUps] ประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้ารุ่น WG460633

ทางบริษัทฯ ขอประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้ารุ่น WG460633 : WatchGuard Firebox M4600 with 3-yr NGFW Suite ยี่ห้อ WatchGuard ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป
 
2016-08-04

[LineUps] ประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้ารุ่น WG460631

ทางบริษัทฯ ขอประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้ารุ่น WG460631 : WatchGuard Firebox M4600 with 1-yr NGFW Suite ยี่ห้อ WatchGuard ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป
 
2016-08-04

[LineUps] ประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้ารุ่น WG460663

ทางบริษัทฯ ขอประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้ารุ่น WG460663 : Trade up to WatchGuard Firebox M4600 with 3-yr NGFW Suite ยี่ห้อ WatchGuard ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป
 
2016-08-04

[LineUps] ประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้ารุ่น WG460661

ทางบริษัทฯ ขอประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้ารุ่น WG460661 : Trade up to WatchGuard Firebox M4600 with 1-yr NGFW Suite ยี่ห้อ WatchGuard ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป
 
2016-08-04

[LineUps] ประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้ารุ่น WGM50633

ทางบริษัทฯ ขอประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้ารุ่น WGM50633 : WatchGuard Firebox M500 with 3-yr NGFW Suite ยี่ห้อ WatchGuard ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป
 
2016-08-04

[LineUps] ประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้ารุ่น WGM50631

ทางบริษัทฯ ขอประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้ารุ่น WGM50631 : WatchGuard Firebox M500 with 1-yr NGFW Suite ยี่ห้อ WatchGuard ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป
 
2016-08-04

[LineUps] ประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้ารุ่น WGM50663

ทางบริษัทฯ ขอประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้ารุ่น WGM50663 : Trade Up to WatchGuard Firebox M500 with 3-yr NGFW Suite ยี่ห้อ WatchGuard ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป
 
2016-08-04

[LineUps] ประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้ารุ่น WGM50661

ทางบริษัทฯ ขอประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้ารุ่น WGM50661 : Trade Up to WatchGuard Firebox M500 with 1-yr NGFW Suite ยี่ห้อ WatchGuard ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป
 
2016-08-04

[LineUps] ประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้ารุ่น WGM50683

ทางบริษัทฯ ขอประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้ารุ่น WGM50683 : Competitive Trade In to WatchGuard Firebox M500 with 3-yr NGFW Suite ยี่ห้อ WatchGuard ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป
 
2016-08-04

[LineUps] ประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้ารุ่น WGM40633

ทางบริษัทฯ ขอประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้ารุ่น WGM40633 : WatchGuard Firebox M400 with 3-yr NGFW Suite ยี่ห้อ WatchGuard ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป
 
2016-08-04

[LineUps] ประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้ารุ่น WGM40631

ทางบริษัทฯ ขอประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้ารุ่น WGM40631 : WatchGuard Firebox M400 with 1-yr NGFW Suite ยี่ห้อ WatchGuard ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป
 
2016-08-04

[LineUps] ประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้ารุ่น WGM40663

ทางบริษัทฯ ขอประกาศยกเลิกการผลิต (EOL) สินค้ารุ่น WGM40663 : Trade Up to WatchGuard Firebox M400 with 3-yr NGFW Suite ยี่ห้อ WatchGuard ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป